Zertifikate
 • China Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. zertifizierungen
  Standard: QUALITY MANAGEMENT STSTEM CERTIFICATE
  Zahl: 00117Q37041R1M/5000
  Heft Datum: 2014-07-29
  Verfallsdatum: 2024-08-28
 • China Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. zertifizierungen
  Standard: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
  Zahl: 00117E33837ROM/5000
  Heft Datum: 2017-12-20
  Verfallsdatum: 2027-11-19
 • China Chongqing Lianwai Technology Co., Ltd. zertifizierungen
  Standard: Domestic trademark
  Zahl: 71950219
  Heft Datum: 2023-12-14
  Verfallsdatum: 2033-12-14